Regulamin przyznawania nagród

Police, dnia 13. czerwca 2022 r.

Koleżanki i Koledzy,

Pragnę sprostować nieścisłość w procedurze przyznawania nagród za najlepszą wygłoszoną pracę. W chwili weryfikacji uzyskanych punktów nie miałem formalnej decyzji Zarządu Towarzystwa o pozytywnym rozpatrzeniu złożonych nowych wniosków o przyjęcie w poczet naszego Towarzystwa. Koleżanki i Koledzy ubiegający się o status członka - kandydata brali udział w konkursie. Chcąc naprawić nieścisłość proceduralną podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagrody Panu doktorowi Dawidowi Groth, którego praca w ocenie punktowej uplasowała się na najwyższej  pozycji pośród prac przedłożonych przez członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Gratulujemy Koledze!

Dziękuję za zwrócenie uwagi na  uchybienie proceduralne.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Prof. Piotr Prowans


(zaktualizowany 20/04/2022)

Regulamin przyznania nagród za najlepszą pracę
Nagroda w postaci bonu książkowego o wartości 4000,- PLN.

Warunki przystąpienia autora pracy do konkursu: członek PTChPRiE, bez zaległości w opłacaniu składek.

Praca ustna Plakat
Kandydat do nagrody jest pierwszym autorem i wygłasza prace. Kandydat do nagrody jest pierwszym autorem i odpowiada na pytania w trakcie "sesji plakatowej".
Wiek do 35 lat Wiek do 35 lat
Za przekroczenie czasu wystąpienia (8 min.) - dyskwalifikacja. Obecność autorów na sesji plakatowej – brak autora omawiającego plakat w trakcie sesji plakatowej - dyskwalifikacja.
Prawidłowa konstrukcja pracy: oryginalnej, opisu przypadku lub pracy przeglądowej wg schematu podanego w regulaminie
Głosowanie na najlepszą pracę:
W materiałach zjazdowych znajduje się karta do głosowania, na której wpisuje się nazwisko pierwszego autora najlepszej prezentacji ustnej, oraz nazwisko pierwszego autora najlepszego plakatu. Słuchacze mogą głosować przez cały czas konferencji mając do dyspozycji streszczenia prac, oraz po wysłuchaniu prezentacji i obejrzeniu plakatów. Głosowanie kończy się na koniec ostatniej sesji w piątek. W przypadku równej liczby punktów nagrody przyznane będą w drodze losowania na piątkowym bankiecie. Zwycięzcy konkursu nie mogą pochodzić z jednego ośrodka.
Kandydat jest w trakcie specjalizacji z chirurgii plastycznej
Kandydat odbiera nagrodę osobiście w chwili ogłoszenia wyniku konkursu

 

Konstrukcja pracy i dane zawarte w streszczeniu wymagane do zakwalifikowania na konkurs:

Praca oryginalna w tym metaanaliza: tytuł, autorzy, słowa kluczowe, wstęp, cel pracy, materiał i metoda badawcza (w tym analiza statystyczna – podać test statystyczny), wyniki, dyskusja, wnioski, piśmiennictwo (min. 6 pozycji);

Praca kazuistyczna, jeden lub kilka przypadków: tytuł, autorzy, słowa kluczowe, opis przypadku z uwzględnieniem rzadkiego występowania lub rzadkiego przebiegu klinicznego, szczególnej / nowatorskiej diagnostyki, ciekawego rozwiązania leczniczego (techniki operacyjnej),  omówienie z odniesieniem do piśmiennictwa, piśmiennictwo (min. 6 pozycji);

Praca przeglądowa: tytuł, autorzy, słowa kluczowe, przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w oparciu o piśmiennictwo, możliwość włączenia do omówienia własnych wyników badań, podsumowanie i ewentualna rekomendacja postępowania wynikająca z aktualnego piśmiennictwa, piśmiennictwo (min. 15 pozycji).